CO2-neutrala IT-tjänster

Vi mäter och följer kvartalsvis upp el-, värme- och kylaförbrukning i kontor, datahallar och all tjänstelevererande infrastruktur. Vi följer också upp tjänsteresor, medarbetarnas pendling till och från arbetet samt en rad andra aktiviteter. Vi vill att våra tjänster ska vara koldioxidneutrala vilket vi åstadkommer genom följande aktiviteter:


Egen vindkraftproduktion
Sedan den 1 januari 2015 är producerar vi 100 procent förnybar el till våra datahallar och kontor. Vi leasar kapacitet i två vindkraftverk och produktionen från dessa täcker hälften av vårt nuvarande elbehov och ambitionen är att successivt öka andelen egenproducerad vindkraftel. Övrig el köps in från andra externa vindkraftproducenter.

Inköp av el från förnyelsebara energikällor
Sedan flera år köper vi enbart in el från förnybara energikällor för den del av vår förbrukning som inte täcks av vår egen vindkraftproduktion.

Inköp av förnyelsebara ursprungsgarantier för kundplacerad utrustning
I takt med att vi får fler och fler kunder ökar den kundplacerade utrustningen, främst modem. Sådan utrustning förbrukar el. Vi vill ta ansvar för våra tjänsters hela miljöpåverkan och har valt att räkna den elförbrukningen och de växthusgasutsläpp den medför - som vår egen. Vi kan inte styra vilka elavtal våra kunder väljer men genom att nu köpa förnyelsebara ursprungsgarantier täcker vi upp för de växthusgasutsläpp som den kundplacerade utrustningen beräknas generera.

Förnyelsebara ursprungsgarantier utfärdas av Energimyndigheten. Syftet med garantierna är att det inte ska säljas mer el av en viss typ än vad det produceras. Vi har valt att köpa garantier för vindel från GodEl. Garantierna är märkta Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen. När vi köper garantier för vindel så ökar efterfrågan på sådan el vilket driver incitamenten att bygga ut vindkraften i Sverige.

Klimatkompensation
Varje år klimatkompenserar vi för de växthusgasutsläpp som uppstår i vår verksamhet. Dessa kan exempelvis komma från medarbetarnas pendling till och från arbetet och tjänsteresor. Sedan flera år klimatkompenserar vi genom ett projekt som nyplanterar träd genom organisationen Plan Vivo.