Våra grundvärderingar

Våra grundvärderingar och vår företagskultur bygger på tre kärnvärden – ansvarstagande, engagemang och kamratskap – och en holistisk syn på hur vi bygger ett starkt företag som vi kallar ”Den goda cirkeln.”

 

Den goda cirkeln
Den goda cirkeln startar i engagerade medarbetare som levererar tjänster med hög kvalitet och hög servicegrad. Det ger nöjda och lojala kunder vilka genererar tillväxt och lönsamhet och möjlighet att fortsätta utveckla DGC så att vi kan vinna omvärldens förtroende vilket hjälper oss att vinna nya kunder, bättre leverantörer, fler aktieägare, ett större urval av hängivna personer som vill jobba här etc. Det föder mer engagemang, bättre tjänster, nöjdare kunder osv i en god spiral.


Spiralen kallar vi Den goda cirkeln. Allt hänger ihop. Ingen del av cirkeln kan ändra fart utan att påverka de andra delarna. För oss innebär Den goda cirkeln att vi leder och utvecklar DGC i balans mellan behov och förväntningar från medarbetare, kunder, ägare och omvärlden.


DGC-andan
Vi vill ha en företagskultur som präglas av tillit och förtroende, en kultur där alla medarbetare vill, vågar och kan bidra till vår gemensamma framgång. Vi kallar den kulturen ”DGC-andan” och den utmärks av Ansvarstagande, Engagemang och Kamratskap.

 

Stockholm den 30 oktober 2006


Den goda cirkeln