info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC noteras på OMX Nordiska Börs och genomför nyemission – stärker förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt.

Under 1990-talet var bolaget en av Sveriges ledande PC-tillverkare. År 2000 lanserade bolaget datakommunikations- och drifttjänster och inledde därmed omvandlingen till en nätoperatör. DGC var tidiga med att inse vikten av att bygga ett eget nät genom att etablera sig i TeliaSoneras telestationer, där utrymmet nu är begränsat. Tillväxten har, förutom ett mindre förvärv, varit helt organisk och självfinansierad. DGC har idag cirka 90 anställda och omsatte under 2007 drygt 220 Mkr. Under första kvartalet 2008 uppnåddes en tillväxt i tjänsteverksamheten om 32 procent och en rörelsemarginal om 13,8 procent.

Styrelsen för DGC har nu beslutat att genomföra en ägarspridning och har med anledning härav ansökt om och erhållit godkännande för notering av bolagets aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm villkorat av att DGC uppnår börsens spridningskrav. Som ett led i ägarspridningen genomför bolaget en nyemission i samband med noteringen. Swedbank Corporate Finance är bolagets finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

• Ägarspridningen sker genom ett erbjudande om förvärv av högst 1 500 000 nyemitterade aktier
• Försäljningspriset kommer att fastställas inom intervallet 30 – 33 kronor
• Anmälningsperioden löper från den 19 maj till och med den 30 maj 2008
• Det slutgiltiga försäljningspriset beräknas offentliggöras den 5 juni 2008
• Förutsatt fulltecknad nyemission kommer bolaget att tillföras mellan 45,0 – 49,5 Mkr före emissionskostnader
• Beräknad första dag för handel är den 16 juni 2008

– En börsnotering är ett naturligt och viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av DGC. Det ger oss bättre förutsättningar att vara aktiva i den konsolidering som sker på vår marknad samtidigt som vi befäster vår position som ledande utmanare till de före detta telemonopolen. Vi tror dessutom att en börsnotering kommer att leda till ökad kännedom om vårt företag och stärka varumärket DGC ytterligare. Med vår skalbara affärsmodell är detta viktigt för rekryteringen av nya kunder men också för att attrahera rätt medarbetare, säger Jörgen Qwist vd för DGC.

Bakgrund och motiv till börsnotering och nyemission
Styrelsen för DGC gör bedömningen att en börsnotering är ett viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling som förbättrar DGCs möjligheter att expandera på den svenska marknaden. Tillgången till kapitalmarknaden ger bolaget möjligheter att ta en aktiv del i den pågående marknadskonsolideringen, genom att finansiering av förvärv av kompletterande verksamheter med egna aktier underlättas. En notering av DGC ger också bättre förutsättningar att bygga kännedom om bolaget och stärka varumärket vilket bedöms som viktigt såväl för att attrahera nya kunder och medarbetare som för att behålla kompetent personal. I samband med den planerade börsnoteringen genomförs en nyemission för att stärka DGC finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. En stärkt balansräkning och ökad likviditet ger DGC ökat utrymme att finansiera sin vidare expansion och fortsätta vinna marknadsandelar. Kapitaltillskottet stärker också DGCs möjligheter att genomföra förvärv.

Kunder
DGC levererar idag tjänster till drygt 2 000 företag. Nästan alla tjänster levereras utifrån fleråriga avtal med kunden. Merparten av kunderna är mindre och medelstora företag, med 20 eller fler anställda. Kunderna är spridda över hela Sverige och många har även butiker eller kontor i övriga Norden eller Europa. Genom sitt anpassade datakommunikationserbjudande till detaljhandeln, ”DGC Retail Net”, har DGC nått en särskilt stark marknadsposition bland detaljhandelskedjor, med kunder som exempelvis Åhléns, Glitter och MQ. 26 av Sveriges 100 största butikskedjor (exklusive dagligvaruhandeln) som listas i Market Magasin har DGC som huvudleverantör av datakommunikation. DGCs intäkter är väl fördelade på ett relativt stort antal kunder. Ingen enskild kund representerade mer än 2 procent av bolagets totala intäkter under det första kvartalet 2008.

Intäktsmodell
DGCs intäkter från tjänsteverksamheten baseras nästan uteslutande på avtal där DGC skall leverera en funktion med en viss servicenivå över längre tid. I ett typiskt avtal med slutkund är avtalstiden 36 månader.

Finansiell utveckling
DGC har under den senaste femårsperioden uppvisat en genomsnittlig omsättningstillväxt inom tjänsteverksamheten om 29 procent per år. Den totala omsättningen 2007 uppgick till 223 miljoner kronor. Rörelsemarginalen har sedan 2003 successivt ökat från 1 procent till 7 procent 2007.

Finansiella mål
• En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15 procent per år.
• En årlig rörelsemarginal om lägst 10 procent senast år 2010.
• En skuldsättningsgrad om högst 1,0.

Operativa mål

DGCs styrelse och ledning har brutit ner Bolagets vision i följande två operativa huvudmål:
• DGC skall ha marknadens mest nöjda och lojala kunder genom att leverera högkvalitativa tjänster med hög servicegrad.
• DGC ska vara marknadens bästa arbetsplats och Bolagets medarbetare skall vara marknadens mest serviceinriktade.

Framtidsutsikter
DGCs ledning bedömer att bolaget är väl positionerat för fortsatt hög organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten. DGC har hittills nått en särskilt stark marknadsposition inom detaljhandelskedjor men flera kundsegment bearbetas. DGC förfogar över ett modernt, rikstäckande datakommunikationsnät, vilket skapar möjligheter att erbjuda högkvalitativa tjänster till konkurrenskraftiga priser. Intäkterna baseras till största del på fleråriga kundavtal och DGC har en bred kundbas. Affärsmodellen är till stor del skalbar och fortsatt tillväxt förväntas därför leda till ökad lönsamhet. Genom en börsnotering med tillhörande nyemission ges bolaget bättre förutsättningar att aktivt ta del av den konsolidering som sker på bolagets marknad samt i övrigt stärka DGCs position på marknaden.

Huvudpunkter i erbjudandet om förvärv av aktier i DGC
• Spridningen av ägandet sker genom ett erbjudande om förvärv av högst 1 500 000 aktier
• Erbjudandet vänder sig till allmänheten och institutioner i Sverige
• Priset förväntas fastställas i intervallet 30 – 33 kronor
• Förutsatt fulltecknad nyemission kommer bolaget att tillföras mellan 45,0 – 49,5 Mkr före emissionskostnader
• En handelspost består av 200 aktier

Tidplan
• Anmälningsperiod: 19 maj – 30 maj 2008
• Beräknat datum för offentliggörande av utfallet: 5 juni 2008
• Beräknad likviddag: 11 juni 2008
• Beräknad första noteringsdag vid OMX Nordiska Börs Stockholm: 16 juni 2008

Prospekt och anmälningssedel avseende erbjudandet tillhandahålls på:
• www.dgc.se
• www.swebank.se/prospekt
samt hos DGC One AB (publ), Sveavägen 143, 104 35 Stockholm och hos Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner E676, 105 34 Stockholm eller via mail; prospekt@dgc.se eller emissioner.sthlm@swedbank.se.

För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Qwist, verkställande direktör DGC, 0708-34 28 34, jorgen.qwist@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, 0739-81 63 33, jakob.tapper@dgc.se

DGC är en nätoperatör som erbjuder datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden. DGC har cirka 90 anställda och omsatte under 2007 drygt 220 Mkr med god lönsamhet. För mer information om DGC, se www.dgc.se.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com