info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, bokslutskommuniké Q4 2008

VDs kommentar

Trots all dramatik på världens finansmarknader och i den reala ekonomin har DGCs verksamhet under det fjärde kvartalet utvecklas i linje med våra förväntningar. Tillväxten var god men rörelsemarginalen var något lägre än för året i sin helhet då våra övriga externa kostnader samt personalkostnader var högre än tidigare kvartal detta år. En del av dessa högre personalkostnader avsåg provisionslöner och andra rörliga lönekostnader i samband med att året avslutades.

Året som helhet präglades av stora framgångar för DGC. En organisk tillväxttakt om drygt 20 procent inom våra tre tjänsteområden datakommunikation, IT-drift och IP-telefoni, medför att vi tagit nya marknadsandelar. Samtidigt ökade rörelsemarginalen från drygt 7 till 11 procent för helåret tack vare de skalfördelar vi har i vår affärsmodell.

Tack vare vårt positiva kassflöde och den lyckade nyemissionen under våren har vi en nettokassa vid utgången av året på nästan 60 miljoner kronor och är mycket väl rustade för att kunna göra förvärv under 2009 som ytterligare stärker vår marknadsposition. Vår fortsatta utgångspunkt är dock att växa organiskt och våra finansiella mål att den organiska tillväxten skall vara lägst 15 procent per år och att den årliga rörelsemarginalen skall vara lägst 10 procent, mål som vi alltså överträffade 2008.

Vad gäller vår resultatutveckling har vi alla förutsättningar att göra 2009 till ett nytt rekordår, men givet den rådande konjunkturen känner jag att det blir en stor utmaning att nå vårt tillväxtmål detta år. Som vi tidigare har kommunicerat är det framförallt vår merförsäljning till befintliga företagskunder som minskar när de avvaktar eller avstår från nyetableringar och nyanställningar. Under det fjärde kvartalet var merförsäljningen lägre än tidigare kvartal och med rådande konjunktur kan vi förvänta oss en liknande utveckling de närmaste kvartalen. Samtidigt skapar en sämre konjunktur nya möjligheter då fler företag vill effektivisera sin verksamhet. Vi erbjuder lösningar inom datakommunikation, drift och telefoni som gör just det. En sämre konjunktur innebär alltså både utmaningar och möjligheter för DGC, och sammantaget tror jag att vi kommer att gå stärkta ur denna lågkonjunktur.

Jörgen Qwist

Vd och Koncernchef

Telefonkonferens

DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där bokslutskommunikén kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer:

+46 (0)8 5052 0110

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på http://www.dgc.se/sv/Finansiell-information/Presentationer/ eller www.financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, Vd DGC, telefon: +46 8 506 10663 eller +46 708 34 28 34

Göran Hult, Ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 10616 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 90 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGC är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2009 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com