info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2008

1 januari – 30 september 2008:

•  Nettoomsättning 173,1 mkr (166,9)

•  Tillväxt i tjänsteverksamheten om 24% (27)

•  Rörelseresultat efter avskrivningar 21,6 mkr (11,4)

•  Rörelsemarginal 12,5% (6,8)

•  Periodens resultat efter skatt 15,3 mkr (7,2)

•  Resultat per aktie efter utspädning 2,07 kr

1 juli – 30 september 2008:

•  Nettoomsättning 59,0 mkr (63,9)

•  Tillväxt i tjänsteverksamheten om 21% (26)

•  Rörelseresultat efter avskrivningar 8,4 mkr (7,2)

•  Rörelsemarginal 14,2% (11,2)

•  Periodens resultat efter skatt 6,2 mkr (4,6)

•  Resultat per aktie efter utspädning 0,75 kr

(jämfört med motsvarande period föregående år)

VDs kommentar

Årets tredje kvartal – och vårt andra kvartal som börsnoterat bolag – blev resultatmässigt ett rekordkvartal med ett rörelseresultat om 8,4 mkr. I jämförelse med motsvarande delårsperiod föregående år redovisar vi en nästan fördubblad rörelsemarginal, från 6,8 procent till 12,5 procent. Lönsamhetsförbättringen är en effekt av att vi kan växa inom våra tjänsteområden med skalfördelar. Vi uppvisar också en fortsatt god tillväxt inom våra tre tjänsteområden datakommunikation, IT-drift och IP-telefoni, 21 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Samtidigt fortsätter vi vår planerade nedtrappning av produktförsäljningen.

Efter sommaren har det som kallas finanskrisen också drabbat Sverige och de flesta bedömare menar att vi nu går in i en lågkonjunktur. En lägre tillväxt i den svenska ekonomin påverkar också DGCs tillväxtmöjligheter. Sannolikt kommer flera av våra befintliga kunder att vara försiktiga med nyanställningar och nyetableringar den kommande tiden. Samtidigt kan en sämre konjunktur öppna dörren till nya kunder. Vi erbjuder infrastrukturtjänster som ofta kan hjälpa våra kunder att effektivisera sin verksamhet och sänka sina kostnader. Vidare är vi ett företag som finansiellt och verksamhetsmässigt står stabilt. Vi har en stark kassa och balansräkning och en affärsmodell med fleråriga avtalsintäkter som vi fakturerar kvartalsvis i förskott. Våra tjänster är bastjänster som företag inte kan leva utan. Inte minst tjänar vi pengar varje dag och har ett positivt kassaflöde. Detta sammantaget gör att vi har goda förutsättningar att ta oss igenom en lågkonjunktur på ett bättre sätt än några av våra konkurrenter. Eventuellt kan nya förvärvsmöjligheter uppstå. En sämre konjunktur innebär alltså både nya utmaningar och nya möjligheter för DGC.

Jörgen Qwist

Vd och Koncernchef

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, VD DGC, telefon: +46 8 506 10663 eller +46 708 34 28 34

Göran Hult, Ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 10616 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 90 anställda och omsatte under 2007 drygt 220 mkr med god lönsamhet. DGC är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2008 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com