info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Kallelse till årsstämma i DGC One AB (publ), org. nr 556624-1732

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2014.

dels
senast den 22 april 2014 ha anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget på ett av följande sätt:

· skriftligen till DGC One AB, att: bolagsstämma, Box 23116, 104 35 STOCKHOLM 
· per telefon 08-506 106 00
· på bolagets hemsida www.dgc.se (endast privatpersoner) 
· per e-post: bolagsstamma@dgc.se

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.dgc.se. Aktieägare får utse två eller flera ombud, varvid varje ombud får utöva den rätt som hänför sig till en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 april 2014, då sådan införing senast ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Framläggande och godkännande av förslag till dagordning. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Redovisning av styrelsens arbete.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013.
11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 
12. Beslut om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet.
13. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag, som ska utses av årsstämman. 
14. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
15. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt av styrelseordförande.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.
19. Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram).
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
21. Avslutande av stämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen för DGC One AB, som består av Anna-Karin Eliasson Celsing (valberedningens ordförande och representerande Lannebo Fonder), David Giertz (grundare och huvudägare), Anders Oscarsson (representerande AMF Försäkring och Fonder) och Johan Unger (styrelsens ordförande och representerande eget och närståendes innehav) vilka tillsammans representerar cirka 67 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande.

Punkt 2 – Ordförande vid stämman
– att Johan Unger utses till stämmoordförande.

Punkt 13 – Antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter eller ett registerat revisionsbolag
– att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utökas från tidigare fem (5) ordinarie ledamöter till att bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

– att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor.

Punkt 14 – Styrelse- och revisorsarvode
– att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 140 000 kronor
(811 000), varav 400 000 kronor (286 000) till ordföranden och 185 000 kronor (175 000) till var och en av övriga fyra (tre) styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.
Inom parantes anges beslut från föregående årsstämma.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt företag, under förutsättning att sådan betalning inte medför tillkommande kostnader för bolaget utöver styrelsearvodet.

– att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 15 – Styrelseledamöter samt styrelseordförande
– att de nuvarande styrelseledamöterna Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Crister Stjernfelt och Johan Unger omväljs. Till ny ledamot i styrelsen föreslås Åsa Sundberg. Valberedningen föreslår vidare att Johan Unger omväljs till styrelseordförande.

Åsa Sundberg har lång och bred erfarenhet från telekombranschen. Åsa har tidigare varit vd på Net1, partner i Provider Venture Partners, vd på Telia Enginering och Telia Prosoft samt ansvarig för Telias internationella nät- och carrierverksamhet. Sedan 2012 är Åsa vd och koncernchef på Teracom Group AB.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag m.m., se valberedningens  motiverade yttrande på bolagets hemsida www.dgc.se.

Punkt 16 – Revisorer och revisorssuppleanter
– att det nuvarande revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 18 – Riktlinjer för tillsättande av valberedning
Valberedningen ska, utöver styrelsens ordförande, bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna och verka för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma. Med de största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna vid utgången av augusti 2014. Den verkställande direktören skall inte ingå i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2015. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete. Valberedningen kan adjungera in en av de oberoende styrelseledamöterna om den finner så lämpligt. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget. Valberedningen ska utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 – Disposition av bolagets resultat samt avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 4,50 kronor per aktie samt att den 2 maj 2014 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 7 maj 2014.

Punkt 17 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår årsstämman följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare i DGC One AB (publ) att gälla för 2014. Ledande befattningshavare består av vd och de personer som tillsammans med vd utgör koncernens ledningsgrupp. Koncernens ledningsgrupp omfattar fem personer.

DGC tillämpar individuell lönesättning och förhandlar lön årsvis. Den övergripande principen för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning och övriga anställningsvillkor skall vara så marknadsmässiga att bolaget säkerställer att bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.
Den totala ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Ledande befattningshavare kan kvitta del av den fasta lönen mot kostnad för tjänstebil. Sådan kvittning skall vara kostnadsneutral för bolaget. Den rörliga lönen skall huvudsakligen baseras på bolagets finansiella mål i form av tillväxtmål och resultatmål. En del av den rörliga lönen skall baseras på prioriterade operativa mål. Om verksamheten uppnår de mål som den rörliga lönen beräknas på når befattningshavaren sin så kallade mållön som är summan av den fasta och rörliga lönen vid full måluppfyllnad. De mål som den rörliga lönen skall beräknas på skall fastställas av styrelsen. Den rörliga lönen som avtalats ingå i mållönen skall utgöra mellan cirka 20-40 procent av mållönen. Rörlig lön utöver den som avtalats ingå i mållönen utges endast då verksamheten överpresterar i förhållande till periodens finansiella eller operativa mål. Taket för den enskilde befattningshavarens totala lön begränsas till två gånger mållönen. Summan av den rörliga ersättningen till vd och övriga ledande befattningshavare kan högst uppgå till cirka 10,3 mkr.

Den rörliga lönen skall avräknas för helt verksamhetsår. Under året har dock ledande befattningshavare rätt att erhålla preliminärt hälften av det beräknade målet för rörlig lön och för det fall preliminärt uttagen rörlig lön överstiger slutligen fastställd rörlig lön för året, skall det överskjutande beloppet återbetalas. Styrelsen skall besluta om måluppfyllnad för alla delar av rörliga löner. Om styrelsen gör bedömningen att eventuellt överträffande av tillväxt- och resultatmålet eller operativt mål skett på bekostnad av vad som är rätt för bolagets långsiktiga utveckling skall delar av den rörliga lönen ej utgå eller jämkas enligt styrelsens beslut. Om rörlig lön beräknats på uppenbart felaktiga grunder, och felet varit väsentligt, har styrelsen rätt att återkräva den felaktiga delen. Sådan rätt skall finnas inskriven i avtalen med ledande befattningshavare. Krav på återbetalning kan dock inte riktas för fel tidigare än tre år tillbaka i tiden.

Ledande befattningshavare kan också erhålla bonus baserad på vissa av bolagets långsiktiga finansiella mål. Syftet med sådan bonus är att befattningshavaren skall använda bonusen för att teckna aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptioner eller köpa aktier i bolaget över marknaden. Styrelsen skall besluta om måluppfyllnad gällande bonus. Sådan rätt till bonus förfaller om uppsägning av anställning meddelats före utbetalning. Bonusen ligger utanför befattningshavarens mållön och är ej pensionsgrundande. Summan av bonus, att utbetalas 2017, kan högst uppgå till cirka 1 mkr.

Pensionsplanen skall vara marknadsmässig och densamma för ledande befattningshavare så som för övriga anställda. Pensionspremien skall vara avgiftsbestämd och baseras på avtalad mållön. Likaså skall övriga förmåner för ledande befattningshavare vara marknadsmässiga och i allt väsentligt samma som för övriga anställda.

Styrelsen utvärderar regelbundet behovet av incitaments- eller optionsprogram som skall föreslås årsstämman.

Anställningsavtal med ledande befattningshavare skall innehålla en uppsägningstid om minst 3 månader från den anställda och högst 12 månader från bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida får eventuellt avgångsvederlag högst motsvara den avtalade mållönen under 12 månader. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida utgår, utöver uppsägningstidens 3 månader, fast lön under i 6 månader från och med avgångsdagen mot att den verkställande direktören är tillgänglig som kompetensstöd under denna tid.

Styrelsens ordförande förhandlar årligen ersättning till vd och sluter avtal efter fastställande av styrelsen. Vd förhandlar ersättning till övriga ledande befattningshavare och sluter avtal efter godkännande från styrelsens ordförande.

Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger, göra mindre avvikelser på individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Punkt 19 – Emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner innefattar i huvudsak följande villkor:

1. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en vederlagsfri emission av högst 88 000 teckningsoptioner (incitamentsprogram). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,16 kronor.
2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av DGC Access AB, org. nr 556575-3042, (”Dotterbolaget”), varefter Dotterbolaget – i enlighet med styrelsens närmare anvisningar och angivna riktlinjer – ska överlåta teckningsoptionerna till anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare i DGC-koncernen (”Deltagarna”). Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptioner ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i DGC-koncernen (”Koncernen”). Styrelsens ledamöter äger inte rätt att teckna teckningsoptioner enligt förevarande förslag.
3. Deltagarna kommer att delas in i olika kategorier. Den närmare fördelningen presenteras i styrelsens fullständiga förslag. 
4. Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 april 2014.
5. För de teckningsoptioner som Dotterbolaget överlåter till Deltagarna ska dessa betala en premie motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde beräknat enligt en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel. 
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden fr.o.m. den 1 juni 2017 t.o.m. den 31 augusti 2017. Löptiden är således cirka tre år från utgivningstillfället.
7. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till 133 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs, justerad för föreslagen utdelning, hos Nasdaq OMX Stockholm, under en period om 10 handelsdagar före bolagsstämman beslutat att utge teckningsoptionerna. I det fall sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 133 procent av 120 kronor.
8. Optionsprogrammet medför inte några kostnader av betydelse för bolaget.
9. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att genom incitamentsprogrammet öka Deltagarnas ansvar och skapa delaktighet för Deltagarna vad avser Koncernens utveckling, att säkerställa att de delar målsättningen att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt samt att motivera till fortsatt anställning i Koncernen.
10. Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagarna godkänns av bolagsstämman.
11. Beslutet om emission är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för detta förslag 8 670 758.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse tre utestående optionsprogram vilka antogs av årsstämmorna 2011, 2012 och 2013. Det optionsprogram som antogs 2011 omfattade 114 000 teckningsoptioner och teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden fr.o.m. den 25 maj 2015 t.o.m. den 24 augusti 2015. Deltagarna i programmet tecknade totalt 103 094 teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som emitterades 2011 kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 16 495 kronor och 4 öre fördelat på högst 103 094 aktier, innebärande en utspädning om maximalt cirka 1,2 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse.

Det optionsprogram som antogs 2012 omfattade totalt 88 000 teckningsoptioner och teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden fr.o.m. den 2 juni 2014 t.o.m. den 29 augusti 2014. Deltagarna i programmet tecknade totalt 65 073 teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som emitterades 2012 kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 10 411 kronor och 68 öre fördelat på högst 65 073 aktier, innebärande en utspädning om maximalt cirka 0,7 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse.

Det optionsprogram som antogs 2013 omfattade totalt 88 000 teckningsoptioner och teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden fr.o.m. den 1 juni 2016 t.o.m. den 31 augusti 2016. Deltagarna i programmet tecknade totalt 44 800 teckningsoptioner, Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som emitterades 2013 kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 7 168 kronor fördelat på högst 44 800 aktier, innebärande en utspädning om maximalt cirka 0,5 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse.

Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande incitamentsprogram kan bolagets aktiekapital komma att öka med 14 080 kronor fördelat på 88 000 aktier, innebärande en utspädning om maximalt cirka 1,0 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse.

Utspädningseffekter enligt ovan har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter respektive emission.

Punkt 20 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av akter. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 10 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag eller rörelser samt anskaffa kapital. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 670 758 utestående aktier i bolaget representerande totalt 8 670 758 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap § 32 att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.dgc.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Stockholm i mars 2014
Styrelsen

För mer information kontakta:
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2014 kl. 18.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com