info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2008.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 27 april 2009. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen den 30 april 2009.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Johan Unger och Benny Wahlqvist. Björn Giertz omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 700 000 kronor kontant, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2009.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om kallelsen ska annonseras i Dagens Nyheter. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.

Årsstämman godkände även styrelsens förslag att i bolagsordningen stryka tidsangivelser för kallelsen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Stockholm den 22 april 2009, DGC One AB

För mer information kontakta:
Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 757 72 23

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2009 kl. 15.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com