info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2009.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 26 april 2010. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden:s försorg torsdagen den 29 april 2010.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Johan Unger och Benny Wahlqvist. Björn Giertz omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 700 000 kronor kontant, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2010.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende emission av högst 165 700 teckningsoptioner att efter teckning överlåtas till anställda inom DGC-koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget och anställda inom DGC skall betala en premie för optionsrätten motsvarande marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel. Optionernas löptid är 3 år och lösenperioden är från den 1 februari till den 30 april 2013. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, skall uppgå till 130 procent av den underliggande aktiens volymvägda genomsnittskurs under en period om fem dagar före årsstämman beslutat utge teckningsoptionerna.

Stockholm den 21 april 2010, DGC One AB

För mer information kontakta:
Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 757 72 23
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2009 263 mkr med ett rörelseresultat om 36 mkr. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2010 kl. 16.45


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com