info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för 2012.
 
Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 30 april 2013. Utdelningen beräknas att
sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2013.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fem ledamöter. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och styrelsen består av Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Crister Stjernfelt och Johan Unger. Johan Unger omvaldes till styrelseordförande.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 811 000 kronor kontant,
varav 286 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga tre
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebar höjt arvode till ordförande med

8 000 kr och för övriga ledamöter med 10 000 kr. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer att gälla under 2013 för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende principer för tillsättande av valberedning.

Teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende emission av högst 88 000 teckningsoptioner
att efter teckning överlåtas till anställda inom DGC−koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna en (1) aktie i bolaget och anställda inom DGC skall betala en premie för optionsrätten
motsvarande marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel. Optionernas löptid är cirka 3 år
och lösenperioden infaller från den 1 juni 2016 till och med den 31 augusti 2016. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, skall uppgå till 112 procent av den underliggande aktiens volymvägda genomsnittskurs, justerad för beslutad utdelning, under en period om 15 dagar före årsstämman beslutat utge teckningsoptionerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid en eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med 10 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag eller rörelse samt anskaffa kapital.

Stockholm den 25 april 2013, DGC One AB

För mer information kontakta:
Johan Unger, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 486 19 33
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 18.10.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com