info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Skattepolicy

Antagen av styrelsen 2017-03-27

1. Bakgrund och syfte

En del av DGC:s vision är att vår tillväxt ska vara lönsam, grön och hållbar. Vi anser att skatt är en hållbarhetsfråga eftersom skatteintäkter finansierar vård, skola, omsorg och andra områden som måste fungera väl i ett hållbart samhälle. Då den samlade skattelagstiftningen är ett mycket komplext område har vi fastslagit denna skattepolicy som syftar till att beskriva hur bolaget generellt ser på hanteringen av egna skatter och till denna hantering relaterade risker. Med skatter i detta avseende menas bolagsskatt, mervärdesskatt samt till löner kopplade skatter och arbetsgivaravgifter.

2. Vår grundsyn på skatt

Grundtesen i DGC:s Skattepolicy är att DGC ska vara affärsmässig i synen på skatt men alltid göra rätt för sig och inte agera i gråzoner. Ofta görs en distinktion mellan ”skatteupplägg” och ”skatteplanering”, där det förstnämnda avser transaktioner där det i förväg är oklart om den ligger innanför eller utanför lagens ram. Sådana transaktioner ska undvikas. Skatteplanering kan få förekomma hos DGC om transaktionen inte i sig vidtas för att undandra skatt. Så kallad aggressiv skatteplanering, som inte har något affärsmässigt syfte annat än att minska skatt, ska inte förekomma.

3. Internprissättning

I grunden ska beskattning ske enligt det lands skattelagstiftning där en verksamhet bedrivs. DGC bedriver verksamhet utanför Sveriges gränser. Där sådan verksamhet bedrivs i eget skattesubjekt ska ett s.k. ”Transfer Pricing – avtal” upprättas i vilket OECD:s riktlinjer för internprissättning ska följas. Inom den svenska delen av DGC-koncernen sker överföring av tjänster och varor regelbundet mellan koncernbolagen till huvudsakligen kostnadsbaserade priser. I fall där sådan vinstöverföring inte får ske skattemässigt neutralt inom koncern, ska sådan transaktion ske till marknadspris.

4. Rapportering

Det är styrelsens avsikt att i bolagets årliga hållbarhetsredovisning beskriva tillämpningen av denna skattepolicy och redogöra för inställningen i under året eventuella väsentliga skattefrågor samt hur skatterisk har hanterats i organisationen. Redovisningen ska också innehålla information om betald skatt under året.