info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Styrelsen i DGC One AB (publ) fastställer nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

Nya finansiella mål
Styrelsen i DGC har beslutat att justera bolagets finansiella mål enligt följande:

• En organisk tillväxt i tjänsteverksamheten om lägst 10 procent per år (tidigare 15 procent)
• En rörelsemarginal om 15 procent per år (tidigare 10 procent)
• En skuldsättningsgrad som långsiktigt inte överstiger 1,0 (oförändrad)

Styrelsen bedömer att de nya finansiella målen på ett bättre sätt speglar det sätt DGC växer på där bolaget skall fortsätta att vinna marknadsandelar på alla marknader bolaget agerar på, men tillväxten skall ske med hög kvalitet, nöjda kunder och god lönsamhet.

Ny utdelningspolicy
Styrelsen har även beslutat att förändra bolagets utdelningspolicy enligt följande:

• Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om cirka 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Detta under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen ej hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. Därutöver kan överskottskapital återföras till aktieägarna efter att styrelsen beaktat bolagets likvida medel, kassaflöde och investeringsplaner på lång sikt. (I tidigare utdelningspolicy hade styrelsen som målsättning att förslå en utdelning om 20-30 procent av resultatet efter skatt.)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, +46 70 757 72 23
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2010, klockan 08.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com